Jun Zhang

发表

Jun Zhang, Wei Tang, 2013, 2013 Seventh International Conference on Image and Graphics.

Jun Zhang, Xiaofei Wang, Chunyan Wang, 2009, 2009 2nd International Conference on Biomedical Engineering and Informatics.

Jun Zhang, Tingmin Wu, Shigang Liu, 2017, ACSW.

Jun Zhang, Zhiwei Xu, Wei Li, 2002, GRID.

Jun Zhang, Yang Zhang, Chang-shui Yu, 2015, Quantum Inf. Process..

Jun Zhang, Xiangfeng Luo, Feiyue Ye, 2011, IEEE 10th International Conference on Cognitive Informatics and Cognitive Computing (ICCI-CC'11).

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Surya Nepal, 2017, 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS).

Jun Zhang, Ming Li, Peijun Li, 2016, 2016 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Chao Chen, 2015, 2015 IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS).

Dinggang Shen, Jun Zhang, Chunfeng Lian, 2020, IEEE Transactions on Cybernetics.

Xiao Chen, Jun Zhang, Wanlei Zhou, 2013, CSS.

Jun Zhang, Ke Lu, Mingxia Liu, 2019, IEEE transactions on cybernetics.

Jun Zhang, Robert Mahony, Pieter van Goor, 2020, 2020 59th IEEE Conference on Decision and Control (CDC).

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Chao Chen, 2012, 2012 IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications.

Jun Zhang, Renjun Shao, 2011, 2011IEEE 10th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications.

Jun Zhang, Lei Ye, 2009, 2009 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Jun Zhang, Man Li, Ke-meng Yang, 2016, 2016 13th IEEE International Conference on Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT).

Dinggang Shen, Jun Zhang, Han Zhang, 2019, NeuroImage.

Jun Zhang, Kenji Suzuki, Zhenghao Shi, 2008, 2008 19th International Conference on Pattern Recognition.

Jun Zhang, Kai Fan, Lei Ye, 2007, J. Electronic Imaging.

Jun Zhang, Yu Wang, Yang Xiang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Computer and Information Technology (CIT).

Jun Zhang, Yi Xia, Chun-Hou Zheng, 2018, ICIC.

Jun Zhang, Xiao Liu, Yan Li, 2015, 2015 IEEE 17th International Conference on High Performance Computing and Communications, 2015 IEEE 7th International Symposium on Cyberspace Safety and Security, and 2015 IEEE 12th International Conference on Embedded Software and Systems.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yongli Ren, 2014, Social Network Analysis and Mining.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yu Wang, 2014, J. Comput. Syst. Sci..

Jun Zhang, Jinyan Li, Bing Wang, 2018, BMC Systems Biology.

Jun Zhang, Fucai Zhou, Jian Xu, 2008, Comput. Commun..

Jun Zhang, Kai Huang, Xuping Wang, 2016, Comput. Ind. Eng..

Jun Zhang, Yu Wang, Shigang Liu, 2016, ACIIDS.

Jun Zhang, Hai Zhao, Xin Ge, 2009, 2009 International Conference on Communication Software and Networks.

Jun Zhang, Jinhua Yu, Yuan Gao, 2019, Comput. methods Biomech. Biomed. Eng. Imaging Vis..

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yongli Ren, 2013, 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM 2013).

Jun Zhang, Chaoliang Zhong, Qizhen Huang, 2014, ICEIS.

Jun Zhang, Chau Yuen, Chao-Kai Wen, 2014, 2014 Eleventh Annual IEEE International Conference on Sensing, Communication, and Networking Workshops (SECON Workshops).

Jun Zhang, Shunzheng Yu, Yu Wang, 2012, 2012 8th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC).

Jun Zhang, Jianping Ou, Dawei Lu, 2017, 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Jun Zhang, Bernd J. Krämer, Jianguo Ding, 2004, ISPA.

Jun Zhang, Jianwen Chen, Ling Feng, 2013, WAIM.

Jun Zhang, Fanyuan Ma, Jianhua Shen, 2006, 2006 Fifth International Conference on Grid and Cooperative Computing Workshops.

Yongdong Zhang, Jun Zhang, Feng Dai, 2015, 2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Jun Zhang, Keqin Feng, 2018, Finite Fields Their Appl..

Jun Zhang, Xin-Hua Hu, Wang Lin, 2012, 2012 IEEE International Conference on Virtual Environments Human-Computer Interfaces and Measurement Systems (VECIMS) Proceedings.

Jun Zhang, Xie Zhang, Bo Liu, 2007, 2007 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference.

Jun Zhang, Shunzheng Yu, Yu Wang, 2011, 2011 5th International Conference on Network and System Security.

Jun Zhang, Peng Wang, Xiangfeng Luo, 2014, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems.

Jun Zhang, Shuhua Luo, 2013, 2013 Seventh International Conference on Image and Graphics.

Jun Zhang, Shu-Tao Xia, 2014, NPC.

Jun Zhang, Yu Wang, Yang Xiang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Jun Zhang, Yigang Wang, Wanbin Pan, 2007, 2007 10th IEEE International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics.

Jun Zhang, Xin Zhou, Guanyu Li, 2016, WAIM Workshops.

Jun Zhang, Jane You, Zhiwen Yu, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Jiahai Wang, Guanxi Liang, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Wei Lou, Guoying Shi, 2009, 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems.

Jun Zhang, Lei Ye, 2009, 2009 Symposia and Workshops on Ubiquitous, Autonomic and Trusted Computing.

Jun Zhang, Yang Xiang, Silvio Cesare, 2013, SecureComm.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yu Wang, 2014, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

Jun Zhang, Li Feng, Huadong Ma, 2016, 2016 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC).

Jun Zhang, Yang Xiang, Lei Pan, 2017, Multimedia Tools and Applications.

Jun Zhang, Lei Ye, 2009, 2009 16th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Jun Zhang, Qing-Long Han, Yang Xiang, 2018, IEEE Communications Surveys & Tutorials.

Jun Zhang, Xudong Wang, 2011, Int. J. Control.

Jun Zhang, Chun-Wei Yu, Qiongyao Fu, 2014, Sensors.

Jun Zhang, Dandan Song, Ming Xue, 2008 .

Jun Zhang, Anibal Gutierrez, Mohammad H. Mahoor, 2013, 2013 IEEE International Conference on Healthcare Informatics.

Tao Zhang, Jun Zhang, Lin Bai, 2013, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Jun Zhang, Feng Li, Yuan Jiang, 2010, 2010 2nd International Workshop on Database Technology and Applications.

Jun Zhang, Zhong Ming, Yingying Zhu, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Jun Zhang, Huihua Liu, 2012, 2012 IEEE International SOC Conference.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yu Wang, 2018, AsiaCCS.

Jun Zhang, Jing Luo, Zuren Feng, 2016, Comput. Biol. Medicine.

Jun Zhang, Sam Kwong, Tian-Long Gu, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Min Lu, Yulan Guo, 2015, 2015 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS).

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yongli Ren, 2013, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Lai Tu, Fan Zhang, 2018, 2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC).

Jun Zhang, JunBao Geng, XiaoHai Zhang, 2010, 2010 The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE).

Jun Zhang, Li Yi, Jing Zhang, 2010, 2010 6th World Congress on Services.

Jeffrey G. Andrews, Jun Zhang, Robert W. Heath, 2008, ArXiv.

Jun Zhang, Yu Wang, Yang Xiang, 2018, ArXiv.

Jun Zhang, Lin Li, Qingyang Hong, 2016, INTERSPEECH.

Xiao Chen, Jun Zhang, Surya Nepal, 2020, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Tao Zhang, Jun Zhang, Liang Liu, 2014, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Jun Zhang, Jianmin Wang, Chaokun Wang, 2014, AAAI.

Jun Zhang, Qiang Chen, Fang Xu, 2018, Int. J. Grid High Perform. Comput..

Jun Zhang, Hujun Bao, Xiaohan Shi, 2008, Comput. Graph. Forum.

Jun Zhang, Zhexiong Cui, XiaoFei Zhang, 2018, J. Inf. Technol. Res..

Jun Zhang, Jie Xiao, Zhigong Wang, 2005, 2005 IEEE International Symposium on Circuits and Systems.

Jun Zhang, Yufeng Guo, Jiafei Yao, 2015, 2015 IEEE International Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC).

Meng Wang, Jun Zhang, Jeffrey Xu Yu, 2016, SIGMOD Conference.

Jun Zhang, Mehmet A. Orgun, Shudong Li, 2017, Scientific reports.

Jun Zhang, Jinglu Hu, Jinglu Hu, 2016, IEICE Trans. Fundam. Electron. Commun. Comput. Sci..

Jun Zhang, Juan Hu, Yujian Ye, 2014, Appl. Math. Comput..

Xiang Li, Jun Zhang, Jianhua Zheng, 2010, Proceedings of 2010 IEEE International Symposium on Circuits and Systems.

Jun Zhang, Zhongxiang Huang, Hongwei Wu, 2019, Concurr. Comput. Pract. Exp..

Jie Wu, Jun Zhang, ZhiHui Lv, 2014, 2014 IEEE International Conference on Services Computing.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yu Wang, 2013, J. Comput. Syst. Sci..

Jun Zhang, Jane You, Zhiwen Yu, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Jin Young Lee, Min Woo Park, 2016, 2016 Visual Communications and Image Processing (VCIP).

Jun Zhang, Lei Ye, 2009, IEEE Transactions on Image Processing.

Jun Zhang, Tien Nguyen, 2006, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.

Jun Zhang, Shan Wang, Zhaohui Peng, 2007, APWeb/WAIM.

Jun Zhang, Xiaofei Li, Donglin Chen, 2010, J. Theor. Appl. Electron. Commer. Res..

Jun Zhang, Fei-Yue Wang, Yong Yuan, 2018, IEEE Trans. Comput. Soc. Syst..

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Chao Chen, 2013, ASIA CCS '13.

Jun Zhang, Shigang Liu, Yang Xiang, 2016, AsiaCCS.

Jun Zhang, Zhi-hui Zhan, Di Liang, 2018, ICONIP.

Jun Zhang, Long Li, Xin Fan, 2017, Multimedia Tools and Applications.

Jun Zhang, Zhijian Wang, Yuping Hu, 2012 .

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yong Xiang, 2013, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Jun Zhang, Lei Ye, 2010, Comput. Electr. Eng..

Jun Zhang, Lizhe Wang, Xiangfeng Luo, 2010, 2010 IEEE 16th International Conference on Parallel and Distributed Systems.

Jun Zhang, Jinglu Hu, 2009, 2009 International Joint Conference on Neural Networks.

Jun Zhang, Jinglu Hu, Jinglu Hu, 2010, J. Adv. Comput. Intell. Intell. Informatics.

Jun Zhang, Bin Zhao, Weidong Kou, 2007, PCM.

Xiao Chen, Jun Zhang, Wanlei Zhou, 2015, 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Jun Zhang, Xiao Wei, Xiangfeng Luo, 2009, MTDL '09.

Jun Zhang, Chih-Min Lin, Fei Chao, 2016, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Jun Zhang, Ling Zhang, Hao Feng, 2011, 2011 Seventh International Conference on Natural Computation.

Jun Zhang, Athanasios V. Vasilakos, Wanlei Zhou, 2013, IEEE Transactions on Network and Service Management.

Jun Zhang, Jens Jensen, Mark Hedges, 2012, J. Digit. Inf..

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Shigang Liu, 2017, IEEE Transactions on Fuzzy Systems.

Jun Zhang, Philip A. Townsend, Murray K. Clayton, 2015, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Jun Zhang, Guohui Li, Shuohao Li, 2017, 2017 Fifteenth IAPR International Conference on Machine Vision Applications (MVA).

Jun Zhang, Siu-Ming Yiu, Man Ho Au, 2017, 2017 15th Annual Conference on Privacy, Security and Trust (PST).

Jun Zhang, Yang Xiang, Lei Pan, 2018, Concurr. Comput. Pract. Exp..

Jun Zhang, Shengbao Wang, Qilong Tu, 2017, ICMLSC.

Jun Zhang, Jingyuan Wang, Jiangtao Wen, 2011, 2011 Proceedings IEEE INFOCOM.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Chao Chen, 2016, IT Professional.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yang Xiang, 2018, 2018 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Jun Zhang, Min Zhang, Fu Song, 2018, 2018 International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering (TASE).

Jun Zhang, Yuping Wang, Mingchuan Meng, 2011, 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering.

Jun Zhang, Heyan Huang, Yonggang Huang, 2015, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Jun Zhang, Chin-Chen Chang, Wen Chen, 2010, J. Networks.

Jun Zhang, Shan Lu, Xianmin Ma, 2019, KSII Trans. Internet Inf. Syst..

Jun Zhang, Mehmet A. Orgun, Josef Pieprzyk, 2017, Science China Information Sciences.

Jun Zhang, Ivan Stojmenovic, Yang Xiang, 2016, Concurr. Comput. Pract. Exp..

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yi Xie, 2015, IEEE Transactions on Computational Social Systems.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Chao Chen, 2012, 2012 32nd International Conference on Distributed Computing Systems Workshops.

Jeffrey G. Andrews, Jun Zhang, Rias Muhamed, 2010 .

Jun Zhang, Jane You, Zhiwen Yu, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Longbing Cao, Yonggang Huang, 2018, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Jun Zhang, Yongjian Yang, Bing Jia, 2012, J. Comput..

Jun Zhang, Yongwang Zhao, Dianfu Ma, 2012, IEICE Trans. Inf. Syst..

Yin Yang, Jun Zhang, Marianne Winslett, 2013, SIGMOD '13.

Jun Zhang, Peng Wang, Tianyi Liu, 2015, ArXiv.

Jun Zhang, Laurent Kneip, Viorela Ila, 2018, 2018 OCEANS - MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO).

Jun Zhang, Chao Chen, Mohammad Mehedi Hassan, 2017, Future Gener. Comput. Syst..

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Yu Wang, 2013, IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems.

Jun Zhang, Xin Chen, Dandan Zhang, 2015, Neurocomputing.

Jun Zhang, Xiaoqian Sun, Sebastian Wandelt, 2017, 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI).

Guang Yang, Jun Zhang, Jiang Li, 2012, 2012 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine Workshops.

Jun Zhang, Divesh Srivastava, Graham Cormode, 2014, SIGMOD Conference.

Jun Zhang, Ying Chen, Houqiang Li, 2010, 2010 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Jun Zhang, Qing Zhou, Zuren Feng, 2015, IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing.

Jun Zhang, Tao Gao, Zhengguang Liu, 2008, ICONIP.

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Chao Chen, 2012, ICDCS Workshops.

Jun Zhang, Feng Liu, Erzhou Zhu, 2017, 2017 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC).

Lin Chen, Jun Zhang, Shuhui Cai, 2018, Journal of magnetic resonance.

Jun Zhang, Junsheng Chang, Li Luo, 2014, DASC.

Jun Zhang, Yanqing Zhang, Alex Zelikovsky, 2006, 2006 IEEE International Conference on Granular Computing.

Jun Zhang, Yue Liu, Zhijing Liu, 2008, ADMA.

Jun Zhang, Cong Zhang, 2016, J. Intell. Fuzzy Syst..

Jun Zhang, Yadong Wu, Guangqiang He, 2014, Quantum Inf. Process..

Jun Zhang, Zili Zhang, Wei Luo, 2015, 2015 IEEE 21st International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS).

Jun Zhang, Yang Xiang, Lei Pan, 2015, 2015 International Symposium on Security and Privacy in Social Networks and Big Data (SocialSec).

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Lei Ye, 2013, Comput. Vis. Image Underst..

Jun Zhang, Junwu Kan, Zheng Wu, 2013, Sensors.

Jun Zhang, Junbin Gao, David Tien, 2010, IEEE Transactions on Neural Networks.

Jun Zhang, Li Yi, Jing Zhang, 2010, 2010 IEEE International Conference on Web Services.

Jun Zhang, Yide Wang, Jane You, 2020, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Mohammad Mehedi Hassan, Tingmin Wu, 2017, Concurr. Comput. Pract. Exp..

Jun Zhang, Wanlei Zhou, Weijia Jia, 2014, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing.

Jun Zhang, Yuan Li, Hang Gao, 1998, SMC'98 Conference Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (Cat. No.98CH36218).

Jun Zhang, Zhiwen Yu, Guoqiang Han, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Qing Li, Xiaofeng Chen, 2019, IEEE Transactions on Cybernetics.

Jun Zhang, Lei Ye, 2009, 2009 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Jun Zhang, X. Zhang, Hamid Krim, 1998, Proceedings 1998 International Conference on Image Processing. ICIP98 (Cat. No.98CB36269).

Xiao Chen, Jun Zhang, Wanlei Zhou, 2013, 2013 IEEE 16th International Conference on Computational Science and Engineering.

Jun Zhang, Zhicheng Wang, 2008, 2008 Fourth International Conference on Natural Computation.

Jun Zhang, Jing Wang, ZhongCheng Wu, 2021, Future Internet.

Jun Zhang, Yufeng Guo, Jiafei Yao, 2018, IEEE Transactions on Electron Devices.

Jun Zhang, Christopher K.Y. Leung, C. Leung, 2006 .