Yuandong Tian

发表

Yuandong Tian, Chen Liang, Lu Wang, 2019, ICLR 2019.

Yuandong Tian, Marc'Aurelio Ranzato, Mark Tygert, 2015, ArXiv.

Yuandong Tian, Marc'Aurelio Ranzato, Mark Tygert, 2015, 1506.08230.

Yuandong Tian, Yan Zhu, Dimitris Metaxas, 2017, 2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Yuandong Tian, Kan Chen, Joseph E. Gonzalez, 2020, ArXiv.

Yuandong Tian, Zeynep Akata, Kihyuk Sohn, 2017, ArXiv.

Yuandong Tian, Kenneth R. Koedinger, William W. Cohen, 2013, AIED.

Yuandong Tian, Rong Xiao, Xiaoou Tang, 2007, 2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Yuandong Tian, Xinyun Chen, Jishen Zhao, 2019, NeurIPS.

Yuandong Tian, Farinaz Koushanfar, Xinyun Chen, 2019, ArXiv.

Yuandong Tian, James Pinkerton, Zhuoyuan Chen, 2019, ICML.

Yuandong Tian, Yi Wu, Stuart J. Russell, 2018, ArXiv.

Yuandong Tian, Stuart J. Russell, Aviv Tamar, 2019, 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

Yuandong Tian, Qucheng Gong, Ari Morcos, 2019, ArXiv.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, Alan J. Vannevel, 2012, 2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Yuandong Tian, Byoung-Tak Zhang, Dhruv Batra, 2017, ArXiv.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, 2010, 2010 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Xinlei Chen, Yuandong Tian, Byoung-Tak Zhang, 2019, ACL.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, 2011, International Journal of Computer Vision.

Yuandong Tian, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, 2020, ArXiv.

Yuandong Tian, Barnabás Póczos, Jason D. Lee, 2018, ICML.

Yuandong Tian, Jiajun Wu, Joshua B. Tenenbaum, 2018, International Journal of Computer Vision.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, 2009, 2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision.

Yuandong Tian, Hongzi Mao, Shaun Singh, 2020, ArXiv.

Yuandong Tian, Jiajun Wu, Joshua B. Tenenbaum, 2016, ECCV.

Yuandong Tian, Li Zhang, Mohit Gupta, 2009, 2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Yuandong Tian, Rodrigo Fonseca, Tian Guo, 2020, ArXiv.

Yuandong Tian, Xiaoou Tang, Ying-Qing Xu, 2008, ACM Multimedia.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, 2015, International Journal of Computer Vision.

Yuandong Tian, Teng Li, Rodrigo Fonseca, 2019, ArXiv.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, Yuandong Tian, 2011, CVPR 2011.

Yuandong Tian, Akshara Rai, Roberto Calandra, 2020, ArXiv.

Yuandong Tian, Jason D. Lee, Simon S. Du, 2017, ICLR.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, C. Lawrence Zitnick, 2012, ECCV.

Yuandong Tian, Kan Chen, Joseph E. Gonzalez, 2020, 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Yuandong Tian, Li Zhang, Mohit Gupta, 2011, International Journal of Computer Vision.

Yuandong Tian, Kihyuk Sohn, Wenling Shang, 2018, 2018 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV).

Yuandong Tian, Bolei Zhou, Rob Fergus, 2015, ArXiv.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, Yuandong Tian, 2013, 2013 IEEE International Conference on Computer Vision.

Yuandong Tian, Srinivasa G. Narasimhan, Li Zhang, 2009, CVPR.

Yuandong Tian, Rodrigo Fonseca, Yuu Jinnai, 2020, AAAI.

Yuandong Tian, Rong Xiao, Wu-Jun Li, 2006, 2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06).

Yuandong Tian, Jishen Zhao, Xinyun Chen, 2020, ICLR.

Yuandong Tian, Kurt Keutzer, Peter Vajda, 2019, 2019 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Yuandong Tian, Fernando De la Torre, Dong Huang, 2011, CVPR 2011.

Yuandong Tian, Hanning Zhou, Qingquan Song, 2020, KDD.

Yuandong Tian, Zhuolin Yang, Xinyun Chen, 2021, AISTATS.

Yuandong Tian, Rodrigo Fonseca, Linnan Wang, 2021, ICML.

Yuandong Tian, Surya Ganguli, Xinlei Chen, 2021, ICML.

Yuandong Tian, Joseph E. Gonzalez, Zhen Wei, 2020, ArXiv.