Lantao Yu

发表

Lantao Yu, Hao Zhou, Yuxuan Song, 2020, AAAI.

Michael T. Orchard, Lantao Yu, 2018, 2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Lantao Yu, Stefano Ermon, Yang Song, 2020, NeurIPS.

Lantao Yu, Dehong Liu, Petros T. Boufounos, 2020, ICASSP 2020 - 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Lantao Yu, Yuanhao Gong, Guoping Qiu, 2021, ArXiv.

Lantao Yu, Yi Wu, Rohit Singh, 2018, AAAI Workshops.

Lantao Yu, Yong Yu, Weinan Zhang, 2018, ArXiv.

Michael T. Orchard, Lantao Yu, 2019, 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Michael T. Orchard, Lantao Yu, 2019, 2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Lantao Yu, Weinan Zhang, Sidi Lu, 2019, ICML.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Jiaming Song, 2019, ICML.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Yang Song, 2020, ICML.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Chelsea Finn, 2019, NeurIPS.

Lantao Yu, Yuanhao Gong, Guoping Qiu, 2021, ArXiv.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Tengyu Ma, 2020, NeurIPS.

Lantao Yu, Weiping Li, Fei Fang, 2018, COMPASS.

Lantao Yu, Zhihua Zhang, Yong Yu, 2019, ICML.

Lantao Yu, M. T. Orchard, 2019, ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).

Lantao Yu, Bolei Zhou, Jiankai Sun, 2021, IEEE Robotics and Automation Letters.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Yang Song, 2021, ArXiv.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Zhangjie Cao, 2021, ECML/PKDD.

Lantao Yu, Stefano Ermon, Yang Song, 2020, ICML.