Xi-Ren Cao

发表

Xi-Ren Cao, Han-Fu Chen, 1997, IEEE Trans. Autom. Control..

Xi-Ren Cao, Yat-wah Wan, Xi-Ren Cao, 1998, IEEE Trans. Control. Syst. Technol..

Xi-Ren Cao, Y. Ho, C. Cassandras, 1982, CDC 1982.

Christos G. Cassandras, Yu-Chi Ho, Xi-Ren Cao, 1983, 1982 21st IEEE Conference on Decision and Control.

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2005, IEEE Transactions on Automatic Control.

Xi-Ren Cao, Xue-Ming Yuan, L. Qiu, 1996, IEEE Trans. Autom. Control..

Xi-Ren Cao, 2003, 42nd IEEE International Conference on Decision and Control (IEEE Cat. No.03CH37475).

Xi-Ren Cao, 1998, Advances in Applied Probability.

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2003, Discret. Event Dyn. Syst..

Ruey-Wen Liu, Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 1996, IEEE Trans. Signal Process..

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2009, Annu. Rev. Control..

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2003, IEEE Trans. Autom. Control..

Xi-Ren Cao, Hongxia Shen, Xi-Ren Cao, 2000, Proceedings of the 39th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.00CH37187).

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2017, IEEE Transactions on Automatic Control.

Xi-Ren Cao, Bernd Heidergott, Xi-Ren Cao, 2002, IEEE Trans. Autom. Control..

Li Xia, Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2012, Eur. J. Oper. Res..

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2015, IEEE Transactions on Automatic Control.

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2017, IEEE Transactions on Automatic Control.

Xi Chen, Xi-Ren Cao, Kan-Jian Zhang, 2008, Autom..

Xi-Ren Cao, Xianping Guo, Xi-Ren Cao, 2007, IEEE Transactions on Automatic Control.

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2017, IEEE Transactions on Automatic Control.

Han-Fu Chen, Haitao Fang, Xi-Ren Cao, 2005, IEEE Transactions on Signal Processing.

Alessandro Giua, Xi-Ren Cao, Walter Murray Wonham, 2002, Discret. Event Dyn. Syst..

Junjie Wang, Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2003, Perform. Evaluation.

Zhi Ding, Xi-Ren Cao, Jie Zhu, 1999, Signal Process..

Xi-Ren Cao, M. Liou, Jennie Zhu, 1996, 1996 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Circuits and Systems Connecting the World. ISCAS 96.

Christos G. Cassandras, Xi-Ren Cao, Yorai Wardi, 2018, Annu. Rev. Control..

Xi-Ren Cao, Rodolfo A. Milito, Patricia E. Wirth, 2002, TNET.

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 1992, Queueing Syst. Theory Appl..

Han-Fu Chen, Xi-Ren Cao, Jie Zhu, 2002, IEEE Trans. Inf. Theory.

Xi-Ren Cao, Junyu Zhang, Xi-Ren Cao, 2008, IEEE Transactions on Automatic Control.

Zhiyuan Ren, Michael C. Fu, Shalabh Bhatnagar, 2002, Autom..

Xi-Ren Cao, Dye-Jyun Ma, Xi-Ren Cao, 1992, Discret. Event Dyn. Syst..

Xi-Ren Cao, Yan-Kai Xu, Xi-Ren Cao, 2011, IEEE Transactions on Automatic Control.

Yves Dallery, Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 1992, Perform. Evaluation.

Jennie Si, Xi-Ren Cao, Jie Zhu, 1997, ESANN.

Xi-Ren Cao, Yanjie Li, Fang Cao, 2008, 2008 9th International Workshop on Discrete Event Systems.

Xi-Ren Cao, J. Wang, 1999, Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Control Applications (Cat. No.99CH36328).

Xi-Ren Cao, Junjie Wang, C. Lea, 1998, Proceedings of the 37th IEEE Conference on Decision and Control (Cat. No.98CH36171).

Xi-Ren Cao, Han-Fu Chen, 2000, Proceedings of the 3rd World Congress on Intelligent Control and Automation (Cat. No.00EX393).

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 2020 .

Xi-Ren Cao, Xianping Guo, Onésimo Hernández-Lerma, 2006 .

Xi-Ren Cao, Jie Zhu, 1996, Proceedings of Third International Conference on Signal Processing (ICSP'96).

Xi-Ren Cao, Hui Chen, A. Poon, 2003, Conference on Lasers and Electro-Optics, 2003. CLEO '03..

Xi-Ren Cao, Ruey-Wen Liu, 1996 .

Xi-Ren Cao, Xi-Ren Cao, 1997, Proceedings of the 36th IEEE Conference on Decision and Control.

Xi-Ren Cao, 2020, Relative Optimization of Continuous-Time and Continuous-State Stochastic Systems.