Xinyun Chen

发表

Dawn Xiaodong Song, Chang Liu, Xinyun Chen, 2017, ArXiv.

Dawn Xiaodong Song, Chang Liu, Yanpei Liu, 2016, ICLR.

Dawn Xiaodong Song, Xinyun Chen, Nicholas Carlini, 2017, WOOT.

Trevor Darrell, Dawn Xiaodong Song, Chang Liu, 2017, ArXiv.

Chen Liang, Dawn Song, Adams Wei Yu, 2020, NeurIPS.

Xinyun Chen, Pengyi Shi, Yihan Pan, 2021, 2021 Winter Simulation Conference (WSC).

Rishabh Singh, Petros Maniatis, Charles Sutton, 2021, ICML.

Xinyun Chen, O. Bousquet, Andrew Drozdov, 2022, ArXiv.

Andrew M. Dai, Hyung Won Chung, J. Dean, 2022, 2210.11416.

Andrew M. Dai, Hyung Won Chung, J. Dean, 2022, 2210.11416.

Andrew M. Dai, Hyung Won Chung, J. Dean, 2022, ArXiv.