Xing Wang

发表

Hak-Keung Lam, Jing Ma, Kairui Cao, 2015, 2015 12th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Xing Wang, Dan Su, Jiqiang Liu, 2016, 2016 IEEE Trustcom/BigDataSE/ISPA.

Xing Wang, Zhongshan Zhang, Xianxian Wang, 2018, KSII Trans. Internet Inf. Syst..

Jun Wang, Zili Zhang, Zhiwen Yu, 2018, 2018 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM).

Zhiwen Yu, Hau-San Wong, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Xing Wang, Alan L. Erera, Niels A. H. Agatz, 2018, Transp. Sci..

Longbing Cao, Xiangfu Meng, Xing Wang, 2013, 2013 IEEE/WIC/ACM International Joint Conferences on Web Intelligence (WI) and Intelligent Agent Technologies (IAT).

Zongmin Ma, Jingwei Cheng, Xing Wang, 2009, DEXA.

Shuhui Li, Gang Quan, Xing Wang, 2012, IEEE Transactions on Industrial Informatics.

Yan Yan, Xing Wang, Hanzi Wang, 2017, 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Xing Wang, Dongyi He, 2017, 2017 13th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS).

Tim Oates, Arnold P. Boedihardjo, Xing Wang, 2015, PIKM@CIKM.

Xing Wang, Xiaolong Feng, Jiansheng Qian, 2010, 2010 International Conference on Computational Aspects of Social Networks.

LinLin Shen, Meng Yang, Xing Wang, 2016, 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP).

Xing Wang, Yuanrong Tian, Dongqing Zhou, 2014, 2014 IEEE International Conference on Computer and Information Technology.

Xing Wang, Shuzhi Zhao, Bofeng Yu, 2018, Int. J. Serv. Technol. Manag..

Xin Wang, Xing Wang, Zhaonan Sun, 2009, 2009 Fifth International Joint Conference on INC, IMS and IDC.

Xiangliang Zhang, Xing Wang, Jiqiang Liu, 2017, Future Gener. Comput. Syst..

Gang Hu, Xing Wang, Lijun Su, 2018, Appl. Math. Comput..

Yan Yan, Bo Li, Xing Wang, 2016, 2016 14th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV).

Xing Wang, Dongdong Zhao, Hongxia Liu, 2015, IEICE Electron. Express.

Gang Hu, Xing Wang, Xinqiang Qin, 2017, Adv. Eng. Softw..

Xiangfu Meng, Xing Wang, Ji Chen, 2011, 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Zhiwen Yu, Hau-San Wong, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Janet Roveda, Omar Hafiz, Xing Wang, 2004, ASP-DAC 2004: Asia and South Pacific Design Automation Conference 2004 (IEEE Cat. No.04EX753).

LinLin Shen, Xing Wang, Meng Yang, 2016, Neurocomputing.

Xing Wang, Qian Zhao, Maoyi Tian, 2011, 2011 2nd International Conference on Artificial Intelligence, Management Science and Electronic Commerce (AIMSEC).

Xin Wang, Hang Li, Xing Wang, 2014, 2014 IEEE 79th Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Jin Zhang, Xing Wang, Rulong Wang, 2010, 2010 IEEE Fifth International Conference on Bio-Inspired Computing: Theories and Applications (BIC-TA).

Xing Wang, Liang Zhou, Zhiheng Zhou, 2011, 2011 6th International ICST Conference on Communications and Networking in China (CHINACOM).

Zongmin Ma, Xiangfu Meng, Xing Wang, 2014, Knowl. Based Syst..

Tim Oates, Arnold P. Boedihardjo, Xing Wang, 2014, ECML/PKDD.

Bin Li, Haiqiang Chen, Hui Liu, 2010, 2010 IEEE Second International Conference on Cloud Computing Technology and Science.

Tim Oates, Arnold P. Boedihardjo, Xing Wang, 2016, EDBT.

Wenbo Wang, Yang Lu, Xing Wang, 2011, 2011 IEEE 73rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring).

Xing Wang, Lian Zhao, Xinghao Chen, 2017, 2017 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC).

Xing Wang, Yuedong Xu, Qingsheng Kong, 2018, ICC 2019 - 2019 IEEE International Conference on Communications (ICC).

Xiangfu Meng, Xing Wang, Xiaoliang Tang, 2017, ICONIP.

Xing Wang, Jessica Lin, Martin Oberkönig, 2018, Data Mining and Knowledge Discovery.

Xing Wang, Yunfeng Nie, 2017, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Xing Wang, Yuanrong Tian, 2018, Photonic Network Communications.

Xing Wang, Hongli Zhang, Binxing Fang, 2017, 2017 IEEE Second International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC).

Wenbo Wang, Yang Lu, Xing Wang, 2011, 2011 6th International ICST Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CROWNCOM).

Zongmin Ma, Jingwei Cheng, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology.

Zongmin Ma, Li Yan, Xing Wang, 2010, 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Fei Peng, Yi Zhou, Xing Wang, 2016, 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Xing Wang, Jianhong Wang, Ke Miao, 2018, 2018 5th IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing (CSCloud)/2018 4th IEEE International Conference on Edge Computing and Scalable Cloud (EdgeCom).

Xing Wang, Jyh-Charn Liu, Jason Lin, 2017, 2017 Twelfth International Conference on Digital Information Management (ICDIM).

Hongzhe Li, Xing Wang, Jianxin Yin, 2014, J. Multivar. Anal..

Xing Wang, Hongli Zhang, Binxing Fang, 2018, 2018 IEEE Third International Conference on Data Science in Cyberspace (DSC).

LinLin Shen, Xing Wang, Meng Yang, 2017, Image Vis. Comput..

Xing Wang, Jyh-Charn Liu, 2017, 2017 14th IAPR International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR).

Xing Wang, Derek Chi-Wai Pao, Nga Lam Or, 2016, IEEE Transactions on Computers.

Xiangliang Zhang, Xing Wang, Yuanyuan Li, 2018, Future Gener. Comput. Syst..

Xiangfu Meng, Xing Wang, Bing Wang, 2013, 2013 10th International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Zongmin Ma, Xing Wang, 2012, J. Inf. Sci. Eng..

Zhiwen Yu, Hau-San Wong, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Xing Wang, Mingzhe Liu, Xianguo Tuo, 2019, J. Robotics.

Zhiwen Yu, Hau-San Wong, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Tim Oates, Arnold P. Boedihardjo, Xing Wang, 2015, EDBT.

Xing Wang, Christopher Bystroff, William F. Hooper, 2018, BMC Bioinformatics.

Georgios B. Giannakis, Xing Wang, Antonio G. Marqués, 2007, 2007 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing - ICASSP '07.

Wen Qu, Ning Hu, Lin Chen, 2018, 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

LinLin Shen, Xing Wang, Meng Yang, 2015, 2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR).

Xing Wang, Derek Chi-Wai Pao, 2012, Comput. J..

Xing Wang, Jyh-Charn Liu, Jason Lin, 2018, DocEng.

Zongmin Ma, Li Yan, Jingwei Cheng, 2009, 2009 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology.

Xing Wang, Minghua Jiang, Quanju Zhang, 2018, 2018 14th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS).

Wenbo Wang, Xing Wang, Tao Peng, 2018, 2018 IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC).

Xing Wang, Lian Zhao, Xinghao Chen, 2017, 2017 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery (CyberC).

Xiangfu Meng, Xing Wang, Xiaoyan Zhang, 2011, 2011 Seventh International Conference on Natural Computation.

Xing Wang, Haitao Wen, Huasha Wu, 2016, 2016 International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS).

Zongmin Ma, Xing Wang, Fu Zhang, 2008, 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology.

Yan Yan, Bo Li, Xing Wang, 2018, Neurocomputing.

Xing Wang, Yuesheng Zhu, Shipu Zheng, 2008, e-Forensics '08.

Xiangliang Zhang, Xing Wang, Jiqiang Liu, 2014, IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Xing Wang, Jyh-Charn Liu, Stephen M. George, 2015, SBP.

Xing Wang, Xiao L. Zheng, Wen S. Hou, 2014, 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Wei Wang, Xing Wang, Jiqiang Liu, 2017, Frontiers of Computer Science.

LinLin Shen, Xing Wang, Yan Tang, 2018, CCBR.

Xing Wang, Ji Chen, Xiaoliang Tang, 2018, ICMAI.

Tim Oates, Arnold P. Boedihardjo, Xing Wang, 2018, ACM Trans. Knowl. Discov. Data.

Xing Wang, Yuqian Wu, Deshun Yang, 2013, 2013 IEEE International Conference on Multimedia and Expo Workshops (ICMEW).

Long Wang, Victor Y. Chen, Dong Wang, 2013, Science China Information Sciences.

Xing Wang, Zhaopeng Tu, Jie Hao, 2019, NAACL-HLT.

Martin W. P. Savelsbergh, Xing Wang, Alan L. Erera, 2012, Eur. J. Oper. Res..

Bin Li, Xing Wang, Xiaofei Zhang, 2015, 2015 5th International Conference on IT Convergence and Security (ICITCS).

Min Chen, Jun Liu, Xing Wang, 2014, Remote. Sens..

Zongmin Ma, Jingwei Cheng, Xing Wang, 2009, 2009 Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery.

Xing Wang, Weiwei Chen, Jason Black, 2013, IEEE Transactions on Smart Grid.

Jizhong Zhao, Rui Li, Xing Wang, 2014, 2014 20th IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS).

Zongmin Ma, Li Yan, Xiangfu Meng, 2008, RR.

Michael R. Lyu, Jian Li, Xing Wang, 2019, NAACL-HLT.

Xing Wang, Derek Chi-Wai Pao, Ziyan Lu, 2015, Comput. J..

Xing Wang, Guohe Zhang, Xuetao Zhang, 2016 .

Xing Wang, Yanxiong Li, Qianhua He, 2017, 2017 10th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Chao Wang, Xing Wang, Hongwei Wang, 2014, Math. Struct. Comput. Sci..

LinLin Shen, Meng Yang, Xing Wang, 2018, 2018 24th International Conference on Pattern Recognition (ICPR).

Zongmin Ma, Xiangfu Meng, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology.

Xing Wang, Mingyun Chen, 2016, 2016 12th International Conference on Computational Intelligence and Security (CIS).

Xing Wang, Dachuan Xu, Donglei Du, 2010, J. Comb. Optim..

Zongmin Ma, Jingwei Cheng, Xing Wang, 2009, ASWC.

Zongmin Ma, Li Yan, Xing Wang, 2010, DEXA.

Xing Wang, Jyh-Charn Liu, 2017, 2017 Twelfth International Conference on Digital Information Management (ICDIM).

Xing Wang, Zhaopeng Tu, Lidia S. Chao, 2019, AAAI.

Fan Xiao, Xing Wang, Hanzi Wang, 2017, Lecture Notes in Computer Science.

Victor Y. Chen, Dong Wang, Li Zhou, 2013, 2013 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2013).

Xing Wang, Xuewu Zhao, Junzhong Ji, 2018, Applied Intelligence.

Lin Lu, Xing Wang, Fadel M. Megahed, 2018, Expert Syst. Appl..

Xing Wang, Tai-Pang Wu, Chi-Keung Tang, 2012, IScIDE.

Bin Jiang, Ning Hu, Yi Zhou, 2017, 2017 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Xing Wang, Ji Chen, Yixin Sun, 2016, 2016 12th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD).

Xing Wang, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, 2019, AAAI.

Qiang Zhang, Lijuan Wang, Xing Wang, 2017, 2017 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Lijuan Liu, Xing Wang, Bo Shen, 2013, EMC/HumanCom.

Yun Liu, Xing Wang, Fei Xiong, 2013, EMC/HumanCom.

Xing Wang, Xiaoran Wang, Yuesheng Zhu, 2011, IEEE Transactions on Computers.

Yu Liu, Xing Wang, Ning Guo, 2014, ISVC.

Fei Peng, Wei Yuan, Xing Wang, 2014, 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.

Fei Peng, Wei Xiong, Bin Jiang, 2018, 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Yifeng Gao, Xing Wang, Jessica Lin, 2015, 2015 IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA).

Xing Wang, Jyh-Charn Liu, Jason Lin, 2018, DocEng.

Xing Wang, Marco Guerriero, Dayu Huang, 2015, 2015 18th International Conference on Information Fusion (Fusion).

Jizhong Zhao, Rui Li, Xing Wang, 2015, Int. J. Distributed Sens. Networks.

Xing Wang, Yuqian Wu, Deshun Yang, 2013, 2013 Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference.

Zhiwen Yu, Hau-San Wong, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE International Conference on Multimedia and Expo.

Zhiwen Yu, Hau-San Wong, Xing Wang, 2008, 2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence).

Haifeng Qian, Xing Wang, 2011, Proceedings of 2011 International Conference on Electronic & Mechanical Engineering and Information Technology.

Xing Wang, 2011, 2011 Seventh International Conference on Computational Intelligence and Security.

Yang Zhang, Xing Wang, Qiang Hua, 2015, 2015 IEEE International Conference on Web Services.

Yan Li, Xing Wang, Shuzhi Zhao, 2016, 2016 International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS).