Chen Yuan

发表

Xi Chen, Zhiwei Wang, Jingjin Wu, 2020, IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs.

Guangyi Liu, Chen Yuan, Renchang Dai, 2019, 2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia).

Chen Yuan, Mahesh S. Illindala, Mohammed A. Haj-ahmed, 2014, 2014 IEEE Industry Application Society Annual Meeting.

Yiting Zhao, Ilya Grinberg, Guangyi Liu, 2018, 2018 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Tao Chen, Guangyi Liu, Chen Yuan, 2018, 2018 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Chen Yuan, Luo Bihui, Jiang Weichen, 2016 .

Zhiwei Wang, Yi Lu, Guangyi Liu, 2019, 2019 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Serge Fehr, Chen Yuan, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Ronald Cramer, Chen Yuan, Chaoping Xing, 2016, Electron. Colloquium Comput. Complex..

Chen Yuan, Shu Liu, Chaoping Xing, 2019, IEEE Transactions on Information Theory.

Xi Chen, Guofang Zhang, Guangyi Liu, 2018, 2018 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Sun Li, Zhiwei Wang, Yiting Zhao, 2019, 2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia).

Venkatesan Guruswami, Chen Yuan, Chaoping Xing, 2017, Electron. Colloquium Comput. Complex..

Chen Yuan, Anjali Agarwal, 2008, 2008 16th IEEE International Conference on Networks.

Chen Yuan, Ya-Li Liu, 2017, J. Inf. Sci. Eng..

Guangyi Liu, Chen Yuan, Renchang Dai, 2018, 2018 International Conference on Power System Technology (POWERCON).

Haibin Kan, Chen Yuan, Yuan Li, 2010, Science China Information Sciences.

Ignacio Cascudo, Ronald Cramer, Chen Yuan, 2018, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Garng M. Huang, Guangyi Liu, Chen Yuan, 2018, 2018 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Haibin Kan, Chen Yuan, 2012, IEICE Trans. Inf. Syst..

Haibin Kan, Chen Yuan, 2011, Inf. Process. Lett..

Haibin Kan, Chen Yuan, 2011, Science China Information Sciences.

Chen Yuan, Mahesh S. Illindala, Osama Alkhouli, 2017, 2017 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting.

Xin Wang, Hideki Imai, Haibin Kan, 2011, Science China Information Sciences.

Haibin Kan, Chen Yuan, Songtao Liang, 2014, IEEE Communications Letters.

Haibin Kan, Chen Yuan, Qian Guo, 2012, Inf. Process. Lett..

Yang Yi, Chen Yuan, 2010, 2010 International Conference on E-Business and E-Government.

Xi Chen, Jun Tan, Jingjin Wu, 2018, 2018 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS).

Liang Shuang, Chen Yuan, Zheng Zhou, 2011 .

Haibin Kan, Chen Yuan, Yuan Li, 2012, 2012 Proceedings IEEE INFOCOM.

Mei Zhou, Hongying Liu, Chen Yuan, 2016, 2016 9th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Marina Blanton, Chen Yuan, Ah Reum Kang, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Chen Yuan, Mahesh S. Illindala, Amrit S. Khalsa, 2015, 2015 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting.

Chen Yuan, Xia Chen, Tingjie Lv, 2013, 2013 IEEE International Conference on Granular Computing (GrC).

Chen Yuan, Ze Yun, 2016, SIGGRAPH ASIA VR Showcase.

Jingjin Wu, Fangxing Li, Guangyi Liu, 2019, 2019 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Yi Lu, Guangyi Liu, Chen Yuan, 2018, 2018 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress).

Chen Yuan, Zhen Qin, Yilei Wang, 2016, Inf. Process. Lett..

Peng Zhang, Chen Yuan, Tian-Ming Bu, 2015, Theor. Comput. Sci..

Zhiwei Wang, Jingjin Wu, Guangyi Liu, 2018, 2018 IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM).

Haibin Kan, Chen Yuan, Yuan Li, 2012, Science China Information Sciences.

Ronald Cramer, Chen Yuan, Daniel Escudero, 2019, IACR Cryptol. ePrint Arch..

Chen Yuan, Weijun Li, Qinwei Ma, 2010, SPIE/COS Photonics Asia.

Haibin Kan, Chen Yuan, 2014, Theor. Comput. Sci..

Haibin Kan, Chen Yuan, Liyu Zhang, 2016, SOFSEM.

Mei Zhou, Li Sun, Chen Yuan, 2018, 2018 11th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI).

Chen Yuan, Chaoping Xing, Xianhua Niu, 2018, ArXiv.

Yue Li, Guangyi Liu, Chen Yuan, 2019, 2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia).

Guangyi Liu, Chen Yuan, Renchang Dai, 2018, 2018 International Conference on Power System Technology (POWERCON).