Hanjiang Lai

发表

Hanjiang Lai, Yifan Yang, Jian Yin, 2019, ICMR.

Hanjiang Lai, Na Tang, Yong Tang, 2010 .

Jie Wu, Hanjiang Lai, Liang Lin, 2013, IEEE Transactions on Computers.

Hanjiang Lai, Jian Yin, Jia Zhu, 2018, NeurIPS.

Jian Yang, Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, 2018, Neurocomputing.

Hanjiang Lai, Xinrun Wang, Bo An, 2020, ICLR.

Hanjiang Lai, Yong Tang, Yong Tang, 2010 .

Hanjiang Lai, Jian Yin, Xiaodan Liang, 2020, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Hanjiang Lai, Xiaodan Liang, Jian Yin, 2019, 2019 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME).

Hanjiang Lai, Jian Yin, Bochao Wang, 2019, 2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV).

Hanjiang Lai, Lei Du, Changqin Huang, 2018, Inf. Sci..

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Jinhui Tang, 2015, 2015 IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV).

Yong Tang, Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, 2013, AAAI.

Hanjiang Lai, Yong Tang, Jian Yin, 2019, ArXiv.

Hanjiang Lai, Yan Pan, Jian Yin, 2020, Neurocomputing.

Yong Tang, Hanjiang Lai, Yan Pan, 2011, Proceedings of the 2011 15th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD).

Hanjiang Lai, Yunchao Wei, Pan Yan, 2016, IEEE Transactions on Image Processing.

Jian Yang, LinLin Shen, Hanjiang Lai, 2019, Pattern Recognit. Lett..

Chengjie Mao, Hanjiang Lai, Zhenxiong Yang, 2014, Proceedings of the 2014 IEEE 18th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD).

Hanjiang Lai, Jian Yin, Haien Zeng, 2019, ArXiv.

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Yan Pan, 2013, 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition.

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Ye Liu, 2015, 2015 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Hanjiang Lai, Yao Sun, Zhen Wei, 2017, CVPR.

Yong Tang, Hanjiang Lai, Rong Yu, 2013, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Hanjiang Lai, Zhen Cui, Shuicheng Yan, 2015 .

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Jiashi Feng, 2018, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Hanjiang Lai, Ye Liu, Jian Yin, 2016, Neurocomputing.

Hanjiang Lai, Na Tang, Yong Tang, 2010 .

Hanjiang Lai, Jian Yin, Yan Pan, 2019, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Bingbing Ni, Hanjiang Lai, Chen Yao, 2017, ACM Multimedia.

Xi Zhang, Hanjiang Lai, Jiashi Feng, 2018, ECCV.

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Yan Pan, 2014, AAAI.

Hanjiang Lai, Ashraf A. Kassim, Shuicheng Yan, 2016, ECCV.

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Jinhui Tang, 2016, Pattern Recognit..

Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, Jinhui Tang, 2018, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Yong Tang, Hanjiang Lai, Shuicheng Yan, 2014, ECCV.

Hanjiang Lai, Yan Pan, Yujie Hu, 2021, 2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD).

Hanjiang Lai, Ruiying Zhou, Keke Tian, 2021, 2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD).

Hanjiang Lai, Yan Pan, Wei Liu, 2022, IEEE Transactions on Image Processing.

Hanjiang Lai, Yan Pan, Jian Yin, 2022, ArXiv.