Haifeng Xu

发表

Nicholas R. Jennings, Haifeng Xu, Long Tran-Thanh, 2016, AAMAS.

Haifeng Xu, Shaddin Dughmi, 2016, STOC.

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Haiming Wang, 2010, 2010 International Conference on Optoelectronics and Image Processing.

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Melissa M. Bilec, 2015, 2015 ACM/IEEE International Workshop on System Level Interconnect Prediction (SLIP).

Haifeng Xu, Nong Xiao, Huajian Mao, 2013, 2013 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC).

Haifeng Xu, Guochuan Zhang, Veronika Rehn-Sonigo, 2011, 2011 IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium.

Haifeng Xu, Essam A. El-Kwae, Mansur R. Kabuka, 2009, Journal of Digital Imaging.

Haifeng Xu, Mansur R. Kabuka, Akmal A. Younis, 2004, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology.

Haifeng Xu, Fan Yao, Anil Vullikanti, 2020, ArXiv.

Haifeng Xu, Zinovi Rabinovich, Manish Jain, 2015, AAMAS.

Rami G. Melhem, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2016, 2016 IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (ISVLSI).

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Melissa M. Bilec, 2013, 2013 International Green Computing Conference Proceedings.

Vincent Conitzer, Haifeng Xu, Milind Tambe, 2014, AAAI.

Leandro Soriano Marcolino, Haifeng Xu, Milind Tambe, 2014, AAAI.

Ajay Luthra, Haifeng Xu, Joe Diamand, 2004, IEEE MultiMedia.

Haifeng Xu, Long Tran-Thanh, Milind Tambe, 2018, AAMAS.

Haifeng Xu, Milind Tambe, Christopher Kiekintveld, 2019, GameSec.

Yiran Chen, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2013, 2013 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD).

Lin Chen, Haifeng Xu, Guochuan Zhang, 2011, Inf. Process. Lett..

Zhi-Hong Mao, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2011, ISGT 2011.

Rami G. Melhem, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2016, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Haifeng Xu, Milind Tambe, Shaddin Dughmi, 2018, AAMAS.

Ajay Luthra, Haifeng Xu, Joe Diamand, 2004 .

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Melissa M. Bilec, 2013, 2013 International Green Computing Conference Proceedings.

Michael Wooldridge, Haifeng Xu, Long Tran-Thanh, 2019, EC.

Haifeng Xu, Bin Sun, Aoyun Shen, 2018, 2018 5th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI).

Rami G. Melhem, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2015, ACM Great Lakes Symposium on VLSI.

Haifeng Xu, Oliver G. Schmidt, Veronika Magdanz, 2017, Living Machines.

Haifeng Xu, Ashwinkumar Badanidiyuru, Kshipra Bhawalkar, 2018, SODA.

Haifeng Xu, Milind Tambe, Bistra N. Dilkina, 2017, GameSec.

Haifeng Xu, Feifei Long, 2011, 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD).

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Melissa M. Bilec, 2011, Proceedings of the 2011 IEEE International Symposium on Sustainable Systems and Technology.

Marek Chrobak, Gerhard J. Woeginger, Haifeng Xu, 2010, ESA.

Haifeng Xu, Thanh H. Nguyen, 2019, IJCAI.

Leandro Soriano Marcolino, Haifeng Xu, Milind Tambe, 2015, COIN@AAMAS/IJCAI.

Haifeng Xu, David C. Parkes, Zhe Feng, 2020, ICML.

Yi Ding, Haifeng Xu, Bernard C. Y. Tan, 2016, PACIS.

Marek Chrobak, Gerhard J. Woeginger, Haifeng Xu, 2011, Algorithmica.

Vincent Conitzer, Haifeng Xu, Milind Tambe, 2016, AAMAS.

Haifeng Xu, Bin Sun, Weizhi Ying, 2018, 2018 14th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD).

Haifeng Xu, Zinovi Rabinovich, Milind Tambe, 2015, AAAI.

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Melissa M. Bilec, 2016, Comput. Electr. Eng..

Haifeng Xu, Milind Tambe, Shaddin Dughmi, 2017, ArXiv.

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Rami Melhem, 2018, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

Rami G. Melhem, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2015, The 20th Asia and South Pacific Design Automation Conference.

Haifeng Xu, Bin Sun, Aoyun Shen, 2018, 2018 5th International Conference on Systems and Informatics (ICSAI).

Haifeng Xu, Milind Tambe, Fei Fang, 2020, Adaptive Autonomous Secure Cyber Systems.

Haifeng Xu, Shaddin Dughmi, 2017, EC.

Haifeng Xu, Alex K. Jones, Melissa M. Bilec, 2015, 2015 Sixth International Green and Sustainable Computing Conference (IGSC).

Bo Li, Haifeng Xu, Yevgeniy Vorobeychik, 2020, 2020 IEEE 36th International Conference on Data Engineering (ICDE).

Haifeng Xu, Zinovi Rabinovich, Milind Tambe, 2015, IJCAI.

Rami G. Melhem, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2016, IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems.

Rami G. Melhem, Haifeng Xu, Alex K. Jones, 2015, 2015 52nd ACM/EDAC/IEEE Design Automation Conference (DAC).

Haifeng Xu, Milind Tambe, Christopher Kiekintveld, 2019, AAMAS.

Haifeng Xu, Feifei Long, 2011, 2011 Seventh International Conference on Natural Computation.

Leandro Soriano Marcolino, Haifeng Xu, Milind Tambe, 2014, COIN@AAMAS/PRICAI.

Haifeng Xu, Kate Larson, 2014, AAMAS.

Haifeng Xu, Shuran Zheng, Yiling Chen, 2020, SODA.

Haifeng Xu, Inbal Talgam-Cohen, Yakov Babichenko, 2021, EC.

Haifeng Xu, Weiran Shen, Shuze Liu, 2021, EC.

Haifeng Xu, Krishnamurthy Iyer, You Zu, 2021, EC.

Haifeng Xu, Huazheng Wang, Hongning Wang, 2021, ArXiv.

Haifeng Xu, Shaddin Dughmi, 2021, SIAM J. Comput..

Haifeng Xu, Anil Vullikanti, Ravi Sundaram, 2021, ICML.

Leandro Soriano Marcolino, Haifeng Xu, Milind Tambe, 2014 .