Zhi Yuan

发表

Armin Fügenschuh, Zhi Yuan, Liana Amaya Moreno, 2015, ICCL.

Thomas Stützle, Mauro Birattari, Zhi Yuan, 2010, IEA/AIE.

Armin Fügenschuh, Zhi Yuan, Anton Kaier, 2014, OR.

Zhi Yuan, Hoong Chuin Lau, Stephanus Daniel Handoko, 2014, LION.

Zhi Yuan, Can Zhao, Yang Du, 2012, 2012 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP).

Zhi Yuan, Ying Hu, Guizhu Wang, 2011, 2011 International Conference on Wireless Communications and Signal Processing (WCSP).

Zhi Yuan, Sei-ichiro Kamata, Alireza Ahrary, 2009, 2009 IEEE 13th International Symposium on Consumer Electronics.

Zhi Yuan, Ye Zhao, Fan Chen, 2011, I3D '11.

Zhi Yuan, Ye Zhao, Rou Chen, 2014, Comput. Math. Appl..

Zhi Yuan, Fan Chen, Cheng-Chang Lu, 2019, J. Vis..

Thomas Stützle, Prasanna Balaprakash, Mauro Birattari, 2009, Swarm Intelligence.

Zhi Yuan, Ye Zhao, Fan Chen, 2011, The Visual Computer.

Thomas Stützle, Mauro Birattari, Zhi Yuan, 2013, GECCO '13.

Zhi Yuan, Sei-ichiro Kamata, Alireza Ahrary, 2009, 2009 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems.

Zhi Yuan, Hoong Chuin Lau, Marco A. Montes de Oca, 2013 .

Armin Fügenschuh, Zhi Yuan, Liana Amaya Moreno, 2015, OR.

Armin Fügenschuh, Henning Homfeld, Zhi Yuan, 2008, Transp. Sci..

Ye Zhao, Zhi Yuan, Fan Chen, 2011, 2011 Workshop on Digital Media and Digital Content Management.

Zhi Yuan, Hoong Chuin Lau, Pradeep Varakantham, 2013, IAAI.

Zhi Yuan, Faisal I. Khan, Hanwen Liu, 2016, Reliab. Eng. Syst. Saf..

Thomas Stützle, Prasanna Balaprakash, Mauro Birattari, 2010, Experimental Methods for the Analysis of Optimization Algorithms.

Thomas Stützle, Mauro Birattari, Zhi Yuan, 2010, ANTS Conference.

Thomas Stützle, Armin Fügenschuh, Henning Homfeld, 2008, Hybrid Metaheuristics.

Zhi Yuan, Hoong Chuin Lau, Aldy Gunawan, 2016, Ann. Oper. Res..